top of page

Telerau ac Amodau

Dyma delerau ac amodau gwefan yr ymgyrch I Need Easy Read a dyma'r "Rheolau" ar gyfer sut y gallwch ddefnyddio'r wefan.

 

Mae'r wefan yn cael ei rhedeg ar y cyd gan Easy Read Online Limited a Mencap Lerpwl a Sefton.

 

Bydd unrhyw un sy'n defnyddio'r wefan hon yn cael ei alw'n "Chi" neu "Eich" yn y Rheolau hyn.

 

Bydd yr ymgyrch Dwi Angen Hawdd ei Ddarllen yn cael ei alw'n "Ni" a "Ni" neu "Ein" yn y Rheolau hyn.

 

Amodau defnyddio

Os ydych Chi'n defnyddio'r wefan hon Rydych yn cytuno i'r Rheolau hyn o'r dyddiad y byddwch Chi'n ei defnyddio gyntaf.

 

Gallwn newid y Rheolau hyn, ac os ydych Chi'n defnyddio'r wefan ar ôl i unrhyw newidiadau gael eu gwneud Rydych yn cytuno i'r Rheolau newydd.

 

Dyma hefyd y Rheolau ar gyfer defnyddio unrhyw wefannau eraill sy'n eiddo i Ni os oes ganddynt ddolen i'r wefan hon.

 

Mae'r Rheolau hyn yn berthnasol i unrhyw ddefnydd o'r safle.

 

Os ydych Chi'n cofrestru i gymryd rhan mewn digwyddiad neu gystadleuaeth ar y wefan hon efallai y bydd rheolau eraill y mae angen i Chi gytuno iddynt er mwyn i chi allu cymryd rhan. Os yw’r rheolau hynny’n dweud unrhyw beth gwahanol i’r Rheolau hyn yna mae’n rhaid i Chi ddilyn rheolau’r digwyddiad neu gystadleuaeth lle maent yn wahanol.

 

Rhaid i chi beidio â defnyddio’r wefan hon i wneud unrhyw beth sy’n anghyfreithlon, neu a fyddai’n effeithio ar hawliau unrhyw un arall, neu a fyddai’n atal neu’n difetha defnydd unrhyw un arall o’r wefan.

 

Hawlfraint ac atgynhyrchu cynnwys

Ni sy'n berchen ar enw a logo'r ymgyrch Dwi Angen Hawdd ei Ddarllen. Ni allwch ei ddefnyddio heb gael ein caniatâd Ni yn gyntaf.

 

Ni sy'n berchen ar y deunyddiau, lluniau neu fideos ar y wefan hon, neu rydym wedi cael caniatâd i'w defnyddio. Os yw unrhyw ddeunyddiau, lluniau neu fideos ar y wefan hon yn eiddo i rywun arall, bydd yn dweud eu bod, ac yna bydd angen i Chi ofyn am ganiatâd y person/sefydliad hwnnw i'w defnyddio.

 

Mae popeth ar y wefan hon er gwybodaeth yn unig a Chewch chi ei defnyddio ar gyfer Eich Defnydd Eich Hun yn unig ac ni chewch ei defnyddio er unrhyw elw masnachol.

 

Gallwch ddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon i’w rhannu â phobl eraill cyn belled â’ch bod Chi’n dweud ei fod wedi dod o’r ymgyrch Mae angen Hawdd i’w Ddarllen.

 

Ni ddylech newid unrhyw wybodaeth, lluniau na fideos a gewch o'r wefan hon. Rhaid i chi ddefnyddio gwybodaeth, lluniau neu fideos yn union fel y maent yn ymddangos ar y wefan yn unig, ac os ydych Chi'n defnyddio fideo a gawsoch o'r wefan hon Rhaid i chi beidio â defnyddio rhan ohoni yn unig.

 

Preifatrwydd a diogelu data

Darllenwch Ein Polisi Preifatrwydd.

 

Dolenni gwefan

Mae gan y wefan hon ddolenni er gwybodaeth i wefannau eraill nad ydynt yn eiddo i Ni. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw beth ar unrhyw wefan nad yw'n berchen arni. Nid ydym yn cymeradwyo'r gwefannau hyn ac ni allwn ddweud a yw unrhyw wybodaeth ar wefannau o'r fath yn gywir neu'n gywir.

 

Chi sy'n gyfrifol am wirio a yw'r wybodaeth ar unrhyw wefannau eraill yr ydych Chi'n cysylltu â nhw o'r wefan hon yn gywir neu'n gywir ac am unrhyw beth y gallech ei brynu o wefan arall. Nid ydym yn gyfrifol am Eich defnydd o unrhyw wefannau nad ydynt yn eiddo i'r ymgyrch I Need Easy Read.

 

Os ydych Chi am greu dolen i'r wefan hon, rhaid i Chi gael caniatâd gennym Ni cyn gwneud hynny. Os ydych Chi am greu dolen, gofynnwch drwy gysylltuhello@ineedeasyread.org

 

Mannau cyhoeddus

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw beth yr ydych Chi neu bobl eraill yn ei bostio ar unrhyw un o feysydd cyhoeddus y wefan hon, gan gynnwys unrhyw sylwadau.

 

Nid ydym yn gwirio popeth sy'n cael ei bostio mewn unrhyw fannau cyhoeddus ac felly Chi sy'n gyfrifol am yr hyn Rydych Chi'n ei bostio.

 

Gallwn dynnu neu olygu unrhyw beth rydych Chi'n ei bostio mewn unrhyw fan cyhoeddus, heb ddweud wrthych os credwn ei fod yn amhriodol mewn unrhyw ffordd, er enghraifft; os ydym yn meddwl ei fod yn ddifenwol, yn anweddus, yn anweddus, yn wahaniaethol, yn fygythiol, yn torri unrhyw hawlfraint neu nod masnach, wedi'i fwriadu i geisio busnes, yn cynnwys firysau neu ffeiliau llygredig neu fel arall yn anghyfreithlon.

 

Drwy bostio unrhyw beth ar unrhyw fan cyhoeddus Rydych yn cytuno y gallwn ni ddefnyddio'r hyn yr ydych Chi wedi'i bostio ar unrhyw ran arall o'r wefan ac mewn unrhyw gyhoeddiadau eraill sydd angen arnaf Hawdd eu Darllen, oni bai eich bod Chi'n dweud wrthym na allwn.

 

Ymwadiad

Mae'r wefan hon er gwybodaeth yn unig ac, Ni ddylech ddibynnu ar y wybodaeth ar y wefan hon fel cyngor proffesiynol ar unrhyw fater. Dylech gael Eich cyngor eich hun cyn cymryd neu beidio â chymryd unrhyw gamau oherwydd unrhyw wybodaeth y gallech fod wedi'i gweld ar y wefan hon.

 

Ni allwn warantu na fydd eich defnydd o'r wefan hon yn cael ei ymyrryd na bod y wefan hon yn rhydd o wallau, firysau neu fygiau, felly mae'n rhaid i Chi gymryd camau Eich Hun i ddiogelu Eich cyfrifiadur eich hun cyn lawrlwytho gwybodaeth o'r wefan.

 

Ni allwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw iawndal o gwbl gan gynnwys, iawndal anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli elw, o ganlyniad i Eich defnydd neu golli defnydd o'r wefan hon neu o lawrlwytho unrhyw firws.

 

Mae cyfreithiau Cymru a Lloegr yn berthnasol i’r wefan hon a bydd unrhyw anghydfodau ynghylch defnyddio’r wefan hon yn cael eu trin gan lysoedd Cymru a Lloegr.

bottom of page